Вибрио холерын O1 сорил

  • Vibrio cholerae O1 Test

    Vibrio cholerae O1 тест

    ОРШИЛ V.Cholerae серотип O1-ээс үүдэлтэй холер өвчний тархалт нь олон хөгжиж буй орнуудад дэлхийн асар их ач холбогдолтой сүйрлийн өвчин болсоор байна. Эмнэлзүйн хувьд холер нь шинж тэмдэггүй колоничлолоос эхлээд их хэмжээний шингэн алдалт бүхий хүнд суулгалт хүртэл үргэлжилж, шингэн алдалт, электролитийн эмгэг, үхэлд хүргэдэг. V. cholerae O1 нь нарийн гэдэс дотрыг колоничлох, холерын хүчтэй токсин үйлдвэрлэх замаар энэхүү нууц суулгалтыг үүсгэдэг.