Татаж авах

  • COVID-19 (Хятад) CN MO(хувилбарын дугаар4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 (Англи хэл) AGBEUUSAU (хувилбарын дугаар5.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 (Франц) FREUCA (хувилбарын дугаар 4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 (Итали) ITEU (хувилбарын дугаар 4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 (Португали) PTBRAOMZ (хувилбарын дугаар 4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 (Орос) RUKABYUA (хувилбарын дугаар 4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 (Испани) ESEUARMX (хувилбарын дугаар 4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19 Германы DEATBELU (хувилбарын дугаар 4.0 20200511)_шахсан
  • COVID-19(Араб) SAPKTRIN (хувилбарын дугаар4.0 20200511)_шахсан