Татаж авах

  • COVID-19 (Хятад) CN MO (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Англи хэл) AGBEUUSAU (хувилбарын дугаар 5.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Франц) FREUCA (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Итали) ITEU (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Португал хэлээр) PTBRAOMZ (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Орос) РУКАБЮА (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Испани хэл дээр) ESEUARMX (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 Герман DEATBELU (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан
  • COVID-19 (Араб хэл) SAPKTRIN (хувилбарын дугаар 4.0 20200511) _ шахсан